Butt & Thigh Workout for a Bigger Butt ท่าออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความขนาดและความฟิตของก้นกันคะ

Do it slowly focus on where you want it big and firm. Don’t forget to breath correctly and do it 20 reps each side or exercise/ 2-3 sets if you can.

ทำท่าละ 20 ครั้งต่อข้าง และทำซ้ำ 2-3 รอบถ้าไหว ทำช้าๆ เน้นให้รู้สึกตรงกล้ามเนื้อที่เราอยากให้เขาเฟิร์มหรือโตขึ้น ดื่มน้ำระหว่างออกกำลังกายได้แต่อย่าดื่มเยอะเกินไปค่อยๆจิบ อย่ากลั้นหายใจเวลาออกกำลังกายนะคะ การหายใจที่ถูกต้องคือจุดทีืใช้แรงมากให้หายใจออกคะ